Polityka prywatności i plików cookies Świtoń-Paczkowski Sp. z o.o.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


SPIS TREŚCI:

I. Wstęp
II. Dane kontaktowe administratorów danych osobowych
III. Przepisy prawne z zakresu ochrony danych osobowych
IV. Zasady przetwarzania danych osobowych
V. Prawa osób, których dane dotyczą
VI. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
VII. Zgoda – cofnięcie zgody
VIII. Zakres przetwarzanych danych osobowych
IX. Pliki cookies i inne technologie internetowe
X. Pozostałe informacje
XI. Zmiany w Polityce
XII. Cenniki

I. WSTĘP


Ochrona danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem. Zapewniamy, iż dane osobowe zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Z uwagi na fakt, iż zależy nam na tym, aby każda osoba mogła świadomie i swobodnie decydować
o tym, czy korzysta z naszego serwisu udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności i plików cookies (zwana dalej: Polityką Prywatności).
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przekazanie najważniejszych kwestii związanych
z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które każda osoba będzie otrzymywać w momencie zbierania od niej danych osobowych przy realizacji poszczególnych usług: np. umówienia jazdy testowej, sprzedaży samochodu, zamówienia usługi serwisowej, akcji promocyjnych itp.
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w spółce pod firmą:  „Świtoń-Paczkowski”  Sp. z o.o. w Zielonej Górze aplikując za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przy wypełnianiu formularza aplikacyjnego otrzymuje także szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
Wszystkie klauzule informacyjne związane z realizacją przez nas usług oraz procesem rekrutacyjnym są dla Państwa zawsze dostępne pod następującym linkiem:
Klauzule informacyjne

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH


Ze względu na specyfikę prowadzonej przez nas działalności gospodarczej administratorami Państwa danych osobowych – w zależności od rodzaju świadczonych przez nas usług – są następujące podmioty.
A. Współadministratorzy Danych Osobowych
Współadministratorami Państwa danych osobowych (tj. podmiotami, które wspólnie ustalają cel i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych), w sytuacji gdy korzystają Państwo z następujących naszych usług:

 • udzielanie odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym;
 • sporządzenie oferty na zakup samochodu;
 •  jazda próbna i użyczenie samochodu;
 •  zamówienie i zakup samochodu;
 •  serwis samochodu;
 •  zakup części i akcesoriów samochodowych;
 •  obsługa reklamacji, gwarancji lub roszczeń;
 •  obsługa roszczeń, rozliczanie, raportowanie i audytowanie wewnętrzne Dealera;
 •  obsługa klienta, prowadzenie bazy klientów, kontrola jakości obsługi klienta;

są:

1) Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (zwana: „VGP”)
Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44
Strona: www.vw-group.pl
E-mail: daneosobowe@vw-group.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych VGP:
E-mail: iod@vw-group.pl
Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.


2) „Świtoń-Paczkowski” SP Z O.O. z siedzibą w Zielonej Górze 65-142,
ul. Zdrojowa 2B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Zielona Góra, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000046076, NIP 929-10-42-828 kapitał zakładowy 2 200 000 PLN (zwana: „Dealer”)
Adres: „Świtoń-Paczkowski”,uL. Zdrojowa 2b 65-142 Zielona Góra

Strona: http://www.switon-paczkowski.pl/zgora/
E-mail: iod_zgora@switon-paczkowski.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Dealera:
E-mail: iod_zgora@switon-paczkowski.pl
Adres: „Świtoń-Paczkowski” Sp z o.o., ul. Zdrojowa 2B, 65-142 Zielona Góra, z dopiskiem „IOD”.

Więcej informacji na temat współadministrowania uzyskają Państwo u Inspektora Ochrony Danych VGP dostępnego pod adresem mailowym: iod@vw-group.pl.
B. Administrator Danych Osobowych

1) „Świtoń-Paczkowski” Sp. o.o.
Administratorem Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy ubiegają się Państwo o zatrudnienie
u Dealera, zawierają Państwo z Dealerem umowę najmu samochodu bądź umowę użyczenia samochodu jest:
„Świtoń-Paczkowski” SP Z O.O. z siedzibą w Zielonej Górze 65-142,
ul. Zdrojowa 2B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Zielona Góra, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000046076, NIP 929-10-42-828 kapitał zakładowy 2 200 000 PLN (zwana: „Dealer”)
Adres: „Świtoń-Paczkowski”Sp z o.o. 65-142 Zielona Góra ,
ul. Zdrojowa 2B
Strona: http://www.switon-paczkowski.pl/zgora/
E-mail: iod_zgora@switon-paczkowski.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Dealera:
E-mail: iod_zgora@switon-paczkowski.pl
Adres: „Świtoń-Paczkowski”Sp. z o.o. Zielona Góra 65-142,
ul. Zdrojowa 2b, z dopiskiem „IOD”.


2) Volkswagen Group Polska sp. z o.o.
Administratorem Państwa danych osobowych w sytuacji, gdy wyrażają Państwo zgodę na wysyłanie informacji handlowych i marketingowych, wysyłkę Newslettera, udzielenie informacji o charakterze marketingowym jest:
Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (zwana VGP)
Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44
Strona: www.vw-group.pl
E-mail: daneosobowe@vw-group.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych VGP:
E-mail: iod@vw-group.pl
Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.

III. PRZEPISY PRAWNE Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Prywatności Dealera opiera się na następujących przepisach:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane „RODO”;
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000);
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.);
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

IV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z następującymi zasadami:

 •  zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Państwa;
 •  ograniczonego celu – Państwa dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 •  minimalizacji danych – Państwa dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 •  prawidłowości – dane osobowe przetwarzane przez Dealera są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; Dealer podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 •  ograniczenia przechowywania – Państwa dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej Państwa identyfikację, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 •  integralności i poufności – Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
 •  prywatności w fazie projektowania (privacy by design) – Dealer uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą;
 •  prywatności w ustawieniach domyślnych (privacy by default) – Dealer wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Zasada ta odnosi się do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by domyślnie dane osobowe nie były udostępniane bez interwencji danej osoby nieokreślonej liczbie osób fizycznych.

Nadto Dealer niezwłocznie realizuje wnioski osób, których dane dotyczą sprostowania czy aktualizacji danych, dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również niezwłocznie realizuje prawa osób, których dane dotyczą. Wszystkie Państwa prawa zostały szczegółowo opisane w pkt V niniejszej Polityki Prywatności.
Podkreślenia wymaga fakt, iż Dealer odpowiednio zabezpieczył Państwa dane osobowe przed ich utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
W sytuacji, gdy Państwa dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, zabezpieczony umownie oraz zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Nadto Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez takie podmioty, które zobowiązały się do zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Dealera i VGP mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Dealer niezwłocznie realizuje Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdy z Państwa ma prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych- więcej na temat cofnięcia zgody patrz pkt VII niniejszej Polityki Prywatności;
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania), aktualizacji swoich danych;
 • usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • ograniczenia przetwarzania danych, tj. czasowym zablokowaniu dostępu do danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu;
 • przenoszenia danych – w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy, tylko w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W sytuacji, gdyby chcieli Państwo skorzystać ze swoich praw prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych Dealera.

Dane kontaktowe:

E-mail: iod_zgora@switon-paczkowski.pl
Adres: „Świtoń-Paczkowski” Sp. z o.o. Zielona Góra (65-142),
ul. Zdrojowa 2b, z dopiskiem „IOD”.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Dodatkowo w przypadku współadministrowania Państwa danymi osobowymi z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, o czym mowa w punkcie II A, mogą Państwo realizować swoje prawa także kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych VGP. Dane kontaktowe:
E-mail: iod@vw-group.pl
Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.


Państwa wnioski będą zrealizowane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ich otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Państwa poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymają Państwo informacje, z których zrezygnowali Państwo cofając zgodę.
W przypadku kierowania wniosku do Dealera lub VGP zwracamy się z prośbą o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez nasze strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia Państwa tożsamości.


VI. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dealer i/lub VGP mogą przetwarzać Państwa dane osobowe:
1. na podstawie zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO) – na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, wysyłce Newslettera, udzieleniu informacji o charakterze marketingowym. Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego Państwa działania (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza kontaktowego) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.

Zgoda stanowi podstawę prawną również w sytuacji, gdy:

 • przekazują Państwo dobrowolnie swoje dane i kierują do nas prośby o ofertę, jazdę testową, wizytę serwisową, prośbę o kontakt z Centrum Informacji VGP lub konsultantami Dealera i/lub VGP;
 • proszą Państwo o przesłanie konfiguracji samochodów;
 • subskrybują Państwo newsletter;
 • chcą Państwo otrzymać voucher rabatowy;
 • wyrażają Państwo dodatkowe zgody w celu marketingu przyszłego, polegającego na: przesyłaniu ofert produktów lub usług danej marki oraz innych powiązanych z marką akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych, w tym profilowaniu dla celów tego marketingu oraz prowadzeniu i analizowaniu badań: satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami danej marki;
 • biorą Państwo udział w badaniu zadowolenia obsługi zapytania przez Centrum Informacji VGP;
 • biorą Państwo udział w konkursach;
 • biorą Państwo udział w procesach rekrutacyjnych Dealera – przy przekazywaniu Dealerowi danych wykraczający poza dane jakich, zgodnie z prawem pracy, pracodawca żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie bez jej zgody, jak również, gdy zgłaszają Państwo chęć udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

2. w celu wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO) , m.in. w sytuacji, gdy:

 • realizowany jest dostęp do serwisu Dealera oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za ich pośrednictwem (np. formularz kontaktowy Dealera);
 • dokonują Państwo rezerwacji pierwszeństwa zamówienia samochodów przed ich wprowadzeniem na rynek;
 • poszukują Państwo samochodu używanego, będącego w ofercie Dealera;
 • Dealer przygotuje i prześle Państwu konkretną ofertę danego produktu.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane również w celach związanych z realizacją umowy zawartej pomiędzy Dealerem a Państwem np. w celu realizacji umowy sprzedaży samochodu, umowy najmu samochodu, umowy sprzedaży części i akcesoriów do samochodów, a także w celu realizacji usługi serwisowej.

3. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Dealera i/lub VGP (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO), z wyjątkiem przypadków, gdy Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed tymi interesami (każdorazowo opisane w klauzulach informacyjnych), np. w sytuacji, gdy:

 • obsługujemy inne niż dot. informacji marketingowych Państwa zapytania;
 • przeprowadzane jest badanie jakości obsługi w ramach sieci dealerskiej;
 • wysłane są zaproszenia do badania zadowolenia obsługi Państwa zapytania przez Centrum Informacji VGP (chyba, że kontaktują się Państwo telefonicznie, wówczas prosimy o zgodę);
 • przeprowadzany jest audyt i sporządzane są raporty wewnętrzne sieci dealerskiej;
 • weryfikowana jest działalność Dealera oraz dokonywane są rozliczenia finansowe;
 • jest to niezbędne do zapewnienia, iż produkty lub usługi danej marki dostarczane są zgodnie z prawem oraz obowiązującymi standardami i wytycznymi producenta, umowami dealerskimi i serwisowymi oraz w celach zapobiegania i wykrywania nadużyć;
 • jest to niezbędne do realizacji celów dowodowych, archiwalnych, oraz w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • jest to niezbędne do realizacji celów analitycznych i statystycznych, żeby zapewnić dbałość o jakość produktów i usług danej marki, dokonywać lepszego doboru produktów i usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, dokonywania analiz sprzedażowych i rynkowych, opracowywania strategii marketingowych lub biznesowych. W tym przypadku wynikiem przetwarzania są dane zbiorcze.;
 • prowadzone są zbiorcze, anonimowe statystyki co do osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (np. udziału osób danej płci);
 • jest to niezbędne do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnieniem ich bezpieczeństwa, obsługą reklamacji;
 • jest to niezbędne do realizacji Państwa praw, w szczególności prawa do prawidłowości danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania Państwa żądań oraz dowodów na ich obsługę;
 • zarządzamy procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalamy standardy obsługi klientów danej marki, w celu zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług, prowadzeniu centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych.

4. gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów osoby (podstawa z art. 6 ust 1 lit. d RODO) lub spełnienia obowiązku prawnego leżącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).
Dotyczy to szczególnie obowiązków ciążących na VGP jako importerze samochodów w związku z prowadzonymi akcjami przywoławczymi, a także z związku z realizacją obowiązków ciążących na VGP oraz Dealerze wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego.


VII. ZGODA – COFNIĘCIE ZGODY


W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgody (patrz pkt VI pkt 1 Polityki Prywatności) mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę.
W celu skutecznego cofnięcia zgody należy:
1. w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z przekazaniem danych w ramach zapytania o ofertę, jazdę testową lub wizytę serwisową – poinformować Dealera o rezygnacji z dalszego kontaktu w tym zakresie (utrata zainteresowania ofertą, jazdą testową lub wizytą serwisową będzie dla nas jednoznaczna z cofnięciem zgody);

2. w przypadku, gdy są już Państwo Klientem lub potencjalnym Klientem w ramach danej marki tj. Volkswagen, Volkswagen Użytkowe, Audi, Skoda, Seat, Das Welt Auto:
- skorzystać z formularza cofnięcia zgody dla danej marki – link przekierowujący do strony internetowej danej marki:
https://www.vw-group.pl/pl/formularz-cofniecia-zgod

- lub bezpośrednio skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych VGP:
E-mail: iod@vw-group.pl
Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.;
- lub bezpośrednio skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Dealera:
E-mail: iod_zgora@switon-paczkowski.pl
Adres: „Świtoń-Paczkowski”, Sp. z o.o. Zielona Góra (65-142),
ul. Zdrojowa 2B, z dopiskiem „IOD”.

3. w przypadku subskrypcji Newslettera – skorzystać z linku dezaktywującego subskrypcję umieszczonego w każdej wiadomości email lub wysłać informację o cofnięciu zgody na podany w korespondencji adres e-mail;

4. w innych przypadkach pozyskanych przez VGP lub/i Dealera zgód – postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych lub w korespondencji marketingowej;

5. w przypadku kandydatów do pracy aplikujących przez stronę http://www.switon-paczkowski.pl/zgora/kariera/ napisać na adres rekrutacja_zgora@switon-paczkowski.pl z dopiskiem „Rekrutacja”. Możliwe jest także cofnięcie zgody poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny przesłany drogą mailową w odpowiedzi na wysłanie aplikacji.
Jednocześnie informujemy, iż cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zapewniamy, iż Państwa wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu marketingowym (w tym w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon). Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymają Państwo od nas informacje, z których zrezygnowali cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.
W przypadku, gdy posiadamy Państwa dane osobowe na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to będziemy przetwarzać je nadal w tych celach, jednakże na innej podstawie prawnej.

VIII. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zakres pozyskiwanych od Państwa danych osobowych różni się i jest uzależniony od kategorii podmiotu danych oraz tego czy są Państwo naszymi Klientami, osobami potencjalnie zainteresowanymi naszymi produktami lub usługami, osobami ubiegającymi się o pracę u Dealera oraz od celu, dla którego Państwa dane są zbierane.
Zapewniamy, iż Dealer i VGP – zgodnie z zasadą minimalizacji danych – będą przetwarzać tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji stosownych celów.
Najczęściej Dealer i/lub VGP przetwarzają dane osobowe takie jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), numer VIN pojazdu, dane dotyczące samochodu, dane lokalizacyjne (jeśli wyrażą Państwo zgodę przez specjalnie przeznaczoną do tego funkcję strony internetowej), dane dot. Państwa zapytań, zamówień, zleceń, reklamacji, dane dot. produktów lub usług, którymi są Państwo zainteresowani, informacje przekazane w trakcie rozmowy lub zawarte w korespondencji kierowanej do Dealera i/lub VGP (także w ramach serwisów społecznościowych), w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP, dane dot. floty samochodowej, dane osoby kontaktowej (stanowisko); nagrania rozmów prowadzonych z Centrum Informacji VGP, dane związane z korzystaniem z chatów.
Podkreślenia wymaga fakt, iż w ramach korzystania z serwisów internetowych Dealera i/lub VGP podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz często niezbędne by zrealizować Państwa zamówienie lub zapytanie (takie elementy danych zostały oznaczone symbolem * np. imię, nazwisko, numer telefonu), niezależnie od tego mogą Państwo dobrowolnie pozostawić dodatkowe dane np. adres e-mail.
W przypadku logowania się do naszych serwisów internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Google+ lub inne, zgadzają się Państwo na udostępnienie Dealerowi i/lub VGP swoich danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia, lokalizacja oraz wszelkie informacje, które chcą Państwo udostępnić).
W sytuacji, gdy nie chcą Państwo pozostawić swoich danych osobowych poprzez strony internetowe, prosimy skontaktować się z naszym Centrum Informacji VGP telefonicznie lub mailowo lub też na miejscu u Dealera.
Formularze zbierające dane osobowe w ramach serwisu skierowane są do osób pełnoletnich. W związku z tym VGP i Dealer nie przetwarzają świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Wyrażone przez Państwa zgody są przeznaczone dla osób powyżej 16 roku życia.
Tym samym jeśli masz mniej niż 16 lat, nie powinieneś udzielać nam żadnych informacji. Jeśli poweźmiemy informację, iż osoba poniżej 16 roku życia przekazała nam swoje dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody rodzicielskiej, nie będziemy przetwarzać takich danych.

IX. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE INTERNETOWE


1. Rodzaje cookies
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies (cookies mogą pozostawać na urządzeniu Użytkownika przez różne okresy czasu – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu;
Dostawca cookies Nazwa Cookies Ważność Własne / 3rd party
Wordpress super_session 1 dzień Własne / Self-made
Wordpress wp-settings-4 1 rok Własne / Self-made

Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „analityczne” /„wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w dostosowaniu naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.

Dostawca cookies Nazwa Cookies Ważność Własne / 3rd party
Google Analytics _ga 2 lata Własne / Self-made
Google Analytics _gid 24 godziny Własne / Self-made
Google Analytics _gat 1 minuta Własne / Self-made

2. Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Dostawca cookies Nazwa Cookies Ważność Własne / 3rd party
Wordpress Wp-settings-time-4 1 rok Własne / Self-made

Cookie typu flash oznaczają przechowywane przez witrynę internetową na komputerze pliki danych obsługiwane przez wtyczkę Adobe Flash. Tego rodzaju pliki cookie nie mają ograniczenia czasowego.
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, także w celach remarketingowych z użyciem tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich).

Dostawca cookies Nazwa Cookies Ważność Własne / 3rd party
Google Ads _gtag 30 dni Własne / Self-made

Poza własnymi plikami cookies, na stronach internetowych mogą być wykorzystywane tzw. (ang.) third party cookies (ciasteczka stron trzecich). Wykorzystywane są do zapewniania na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, (np. funkcje i treści reklamowe, filmy i usługi analityki strony internetowej). Podmioty instalujące tzw. (ang.) third party cookies mogą rozpoznać Twoje urządzenie zarówno wtedy, gdy przy jego użyciu odwiedzasz daną stronę internetową, jak i wówczas, gdy przy użyciu danego urządzenia odwiedzasz strony internetowe, współpracujące z naszymi dostawcami.

X. POZOSTAŁE INFORMACJE


1. Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.
Okres przechowywania danych osobowych zależny jest od podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych. W klauzulach informacyjnych, które otrzymają Państwo w trakcie pozyskiwania danych osobowych zostały wskazane okresy przechowywania danych osobowych.
W przypadku procesów przetwarzania danych osobowych opartych na Państwa zgodzie, dane przechowywane będą przez okres jej ważności, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody.
Podkreślenia wymaga, iż w każdym przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe mogą być przechowywane dłużej (jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń) bądź krócej (np. w przypadku zrealizowania żądania usunięcia danych).
Zapewniamy, iż zarówno Dealer jak i VGP nie przechowuje danych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.


2. Odbiorcy danych


Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna (tj. zgoda np. w przypadku marketingu, umowa lub uzasadniony interes).
W szczególności Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z grupy Volkswagen, w tym Volkswagen AG, Skoda Auto a.s., Audi AG, SEAT S.A., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, (w związku z realizacją zamówienia samochodu, świadczeniem usług IT, realizacją akcji przywoławczych lub w ramach obsługi skarg lub roszczeń), spółkom Volkswagen Financial Services tj. Volkswagen Bank Polska S.A., Volkswagen Leasing GmBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. (w związku z oferowaniem przez te podmioty finansowania lub ubezpieczenia).
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnie z art. 28 RODO – innym odbiorcom będącymi podmiotami przetwarzającymi – świadczącymi usługi na nasze zlecenie i w naszym imieniu, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, transportowych, archiwizacji, obsługi korespondencji, audytorom, profesjonalnym doradcom.
W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych.
W uzasadnionych przypadkach Państwa dane mogą być także udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe) i sądom.
W zakresie celu marketingowego na przyszłość odbiorcami Państwa danych osobowych jako podmioty przetwarzające dane mogą być Autoryzowani Dealerzy lub Autoryzowani Partnerzy Serwisowi danej marki działający także na zlecenie i w imieniu VGP (dane adresowe Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych danej marki dostępne są na poszczególnych stronach markowych).


3. Przetwarzanie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym


Dealer nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do tzw. „państwa trzeciego”, tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Indie) ani organizacji międzynarodowej.
Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.
Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych VGP.

4. Profilowanie
Dealer zapewnia, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
XI. ZMIANY W POLITYCE
Dealer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa lub obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty.
Jednocześnie zapewniamy, iż o wszelkich zmianach Dealer będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.


XII. CENNIKI


Cenniki i inne informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej.
Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych na stronach i w cennikach.
Jednocześnie informujemy, iż niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi, mogą być również dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą.
Nadto ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w niniejszym cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2018